Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

Dětská olympiáda ve Čtyřlístku

V pondělí dopoledne 28.5.2018 na hřišti u mateřské školy Čtyřlístek paní učitelky pro děti připravily nejrůznější sportovní disciplíny a děti si zasportovaly na „Dětské olympiádě“. Postupně  se jednotlivé třídy s dětmi  vystřídaly na stanovištích a závodily v těchto disciplínách:

Běhu na 60 m, trojskoku z místa, hodu do dálky tenisovým míčkem a přeskakování a podlézání překážek.

Jako na opravdické olympiádě jim paní učitelky změřily čas, délku hodu i skoku a byli vybráni vítězové. Všichni si domů odnášejí za účast medaili a zaslouženou odměnu za sportovní výkony.

 

Kolektiv mateřské školy Čtyřlístek

děkuje všem dětem, maminkám a tatínkům, kteří si přišli v sobotu 26.5.2018 zasadit na školní zahradu thuji a připojili se tak k našemu projektu

“Poznáváme a chráníme přírodu se skřítkem Čtyřlístkem“.

 

Čarodějnice na školní zahradě

Dne 26.4.2018 odpoledne proběhlo v mateřské škole Čtyřlístek setkání rodičů, dětí a paní učitelek  na „Sletu čarodějnic“. Čarodějnice byly opravdu strašidelně oblečené, měly krásné klobouky, šaty a košťátka. Celým programem provázel pan Vich, který pouštěl hudbu k tanci a povzbuzoval při soutěžení přítomné čarodějnice. Nejprve proběhlo přivítání přítomných, následovala přehlídka a tanec čarodějnic. Potom se děti zúčastnily soutěží-hod košťátkem, přeskakování košťátka, slalom na košťatech, míchání a poznávání kouzelného lektvaru, hledání myšek po hmatu. Děti si vysoutěžily sladkou odměnu – perník a dáreček pavoučka.

Následovalo grilování buřtíků a tanec čarodějnic.

Počasí se nám vydařilo a sletělo se opravdu velké množství čarodějnic.

Rodiče byli pozváni na sobotní brigádu, která se bude konat dne 26.5. 2018 v 9hodin na školní zahradě  a bude spojená s občerstvením a sázením thují v rámci projektu  “Zasaď si svoji thuji“.

 

Velikonoční jarmark

V průběhu měsíce března se děti i paní učitelky připravovaly na svátky jara a velikonoční Jarmark ve školce. Barvily vajíčka, stříhaly, lepily a zdobily z papíru, keramiky a dalších materiálů a zhotovovaly velikonoční zajíčky, slepičky, kuřátka a jiné výrobky. To odpoledne  28.3., je paní učitelky vystavily ve třídě Kuřátek a byla to opravdu krásná podívaná na barevné dětské práce. Rodiče si mohli za symbolickou cenu výrobky zakoupit a domů si odnášeli také domácí mazance, které upekly paní kuchařky ze školky.

Výtěžek akce bude použit na výlet pro děti z mateřské školy.

 

 

V pátek 23. 3. 2018 v naší MŠ proběhla „Noc s Andersenem“. Letošní téma bylo „POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE“ spisovatele Josefa Čapka. Dětem jsme celý týden četli pohádky, aby je dobře znaly. Večer jsme se sešli ve školce se spacáky a karimatkou. Děti se rozdělily do malých skupinek a plnily různé úkoly na pěti stanovištích. Skládaly obrázky, věšely „pejska a kočičku“ na šňůru, zašívaly papírové kalhoty, vařily dort a pečovaly o uplakanou panenku. Po splnění dalších úkolů byla dobrá večeře. Paní kuchařky nám připravily řízek, děti si donesly dobrůtky a po čtení na dobrou noc se uložily ke spánku. Byl to nevšední zážitek pro děti i paní učitelky. 

Velmi děkujeme panu Tomáši Herrmannovi z firmy Radev  za sponzorský dar ve formě kuřecích prsních řízků.
Zapsala p. učitelka Dagmar Hlavová.

 

Změny v pedagogickém sboru v mateřské škole:

Kuřátka: paní učitelka Čeňka Klímová

Rosničky: paní učitelka Kateřina Vágnerová

Delfínci: paní učitelka Marta Marčeková

 

Karneval v mateřské škole

V týdnu od 29.1. do 2.2.2018 jsme si ve školce povídali o masopustních tradicích, zvycích a obyčejích. Děti se naučily básničku Haló pane Karnevale, písničku Kominická kalamajka, ve středu ve třídě Berušek si s paní učitelkou připravily suroviny, udělaly těsto a upekly preclíky.

V úterý již ráno přišly děti do školky převlečené v krásných karnevalových maskách. Mohli jsme tu vidět víly, čaroděje, princezny, policisty, a jiné postavičky. Po svačince jsme se přemístili do tělocvičny, kde nás čekalo vystoupení a program plný písniček pro děti s Inkou Rybářovou. Všechny masky se nejprve představily v přehlídce masek a pak tančily, soutěžily a poslouchaly písničky. Bylo to krásné dopoledne a děti i paní učitelky si ho pěkně užily.

Vánoční vystoupení v Domově důchodců

V úterý 12.12.2017 děti ze třídy Delfínků s paní učitelkou Jitkou Tesaříkovou vystoupily  Domově důchodců s vánočním pásmem o narození Ježíška. Nejprve zarecitovaly a zazpívaly koledy a potom předaly babičkám a dědečkům dárečky, které pro ně ve školce vyrobily. Představení se moc líbilo, působivé byly převleky dětí za pastýře, anděly, Marii a Josefa a doprovod písní na dětské hudební nástroje.

 

ČERTÍCI, ANDĚLÉ A MIKULÁŠ VE ŠKOLCE.
Ráno 5.12.2017 v 8.45 hod vběhli do školky čertíci, andělíčci a Mikuláš, aby dětem připomněli tuto krásnou předvánoční tradici. Dětem předali nadílku a na oplátku jim děti zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky, které se s paními učitelkami naučily. Také slíbily, že se polepší (pokud trošku zlobily) a opravdu budou po celý příští rok hodné. Za tradiční postavy Mikuláše, čerty a andílky se převlékli děti z 9. třídy základní školy v Běchovicích.
Děti z Berušek poté odjely do divadla v Horních Počernicích, kde jsme viděli krásné představení s vánoční tematikou a koledami s názvem „Legenda o hvězdě“.

 

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dne 29. 11. 2017 předškoláci z mateřské školy a paní učitelky navštívili základní školu. Přivítali nás žáci ze 4. třídy a paní učitelka Šárka Brabencová. Nejprve nám žáci ze školy zahráli divadelní představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Děti z mateřské školy si mohly vyzkoušet, jak se sedí „v opravdových“ školních lavicích. Děti si prohlédly ZOO koutek s živými zvířátky – želvičkou, morčaty a rybičkami. Chvilku si také vyzkoušely, jak umí držet tužku, správně kreslit a dokreslovaly pracovní list. Hotový obrázek si odnesly domů a k tomu loutku z papíru, kterou pro ně žáci ze školy vyrobili. Dětem se ve škole moc líbilo a už se těší po prázdninách do 1. třídy.

 

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku

V úterý 31.10.2017 proběhla ve školce akce Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku organizovaná Magistrátem hl. m.Prahy.

Dětem se představili odborníci z řad policistů, hasičů a záchranářů. Na třech různých stanovištích probíhalo setkání s dětmi, na kterých dětem přednášející ukázali pomůcky, oblečení (přilba, chrániče, reflexní prvky), které při své práci používají, povídali si s dětmi o situacích, které mohou nastat. Jak se v nebezpečných situacích zachovat a jak předcházet vzniku nebezpečí (nelézt na lampu, neskákat z vysokého stromu, nevyndávat nic z odpadkového koše, nasahat na odhozenou injekční stříkačku).

Děti se dozvěděly, jaká jsou důležitá telefonní čísla, jak se zachovat v případě požáru, v případě napadnutí zlým psem, co vše nesmíme sbírat a čeho s dotýkat, při praktických scénkách si procvičily, jak „odmítat sladkosti od cizího pána“ .Policisté a záchranáři dětem povídali, kde všude je jejich práce zapotřebí a kde lidem pomáhají. Děti se zajímavou formou dozvěděly  mnoho užitečného a domů si odnášely drobné dárečky.

Školní asistentka v mateřské škole

 V naší mateřské škole využíváme školní asistentku  k podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a  odkladem školní docházky .V průběhu měsíce  září pomáhala  nejmenším dětem ve třídě Kuřátka v adaptaci na nové prostředí. Od října  každé dopoledne pracuje individuálně s dětmi, které mají odklad školní docházky a potřebují podporu v přípravě na základní školu. Práce probíhá vždy ve skupinkách nebo individuálně. Paní asistentka má k dispozici plán podpory těchto dětí, který vypracovala spolu s paní učitelkou.

Podle něj se věnují oblastem:

Rozvoj řeči, komunikačních dovedností

Rozvíjení jemné motoriky-navlékání korálků, konstruktivní   stavebnice, modelování , střihání

Grafomotorická cvičení-na uvolňování ruky, nácvik správného držení tužky

Rozvoj smyslového vnímání-zrakového, sluchového.

 

ČTYŘLÍSTEK V KLÁNOVICKÉM LESE

Ve středu 18. 10. 2017 se v rámci školního projektu environmentální výchovy “Poznáváme a chráníme přírodu“ uskutečnil dopolední výlet dětí ze tříd Berušky, Delfínci a Rosničky do Klánovického lesa. Předškolní děti se svými paními učitelkami se vypravily nejdříve a s sebou měly obrázky lesních zvířátek, plodů a stromů, krepové papíry a křídy. Společně označovaly cestu barevnými „fáborky“ a umístily na stromy jednotlivé obrázky s úkoly. Musely také odpovědět na otázky, které pro ně připravil skřítek „Čtyřlístek“. Za třídou Berušek následovala třída Delfínků a Rosniček. Ty měly za úkol splnit zadané disciplíny a posbírat „fáborky“ a obrázky. Děti, které absolvovaly „Cestu skřítka Čtyřlístka“,si zasloužily dobrou svačinu a potom společně hledaly poklad. Po chvilce hledání se jim podařilo poklad najít v proutěném domečku na kraji lesa. „To bylo překvapení!!!“ V rozbaleném pokladu děti nalezly drobnou sladkost a knofík –sovičku. Ještě se proběhly na dětském hřišti a pak se pomalou procházkou vracely k autobusu. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu a sbíraly lesní plody.

 

Výlov

Ve čtvrtek 12. října jsme se již podruhé zúčastnily výlovu Dolnopočernického rybníka. Třídy Delfínků a Berušek obuly holínky a hned ráno vyrazily autobusem do Dolních Počernic. Počasí nám přálo a rybářům šla práce pěkně od ruky. Lesy hl.m. Prahy měly nachystaná stanoviště, na kterých se děti dozvěděly spoustu nových informací o vodních živočiších, plnily různé úkoly a i „chytaly“ rybky. Akce se dětem velmi líbila, příští rok opět rádi vyrazíme

 

Sportovní hry ve Čtyřlístku

Dne 7.10. 2017 se v areálu mateřské školy Čtyřlístek uskutečnil sportovní den pro rodiče s dětmi. Ačkoli se nám počasí příliš nevydařilo, soutěžících, kteří odolávali dešti , se sešlo dostatek. Děti soutěžily v jízdě na koloběžkách, běhaly se svázanýma nohama, trefovaly se míčkem do domečku, závodily ve slalomu a v mnohém dalším. Za úspěšné splnění úkolu děti sbíraly razítka, za která získaly papírové medaile, drobné ceny i sladkosti. Pro děti paní Matušíková nachystala občerstvení v podobě zdravé zeleniny a ovoce, teplý čaj na zahřátí. Příště se těšíme na hojnější účast sportovců, ještě sportovnější výkony a slunečné počasí.

 

VÝLET DO  DÝŇOVÉHO SVĚTA NA „STATEK U PIPKŮ“

V pondělí 2.10.2017 paní učitelky a děti ze všech tříd naší školky nastoupily do přistavených autobusů a společně odjeli do dýňového světa. Čekalo na nás překvapení: dům i velká zahrada byly vyzdobeny samými dýněmi. Obdivovali jsme pyramidy z dýní, dýňový labyrint, děti si pohrály v Slámovém bazénu, na provazových prolézačkách. Mohly vidět některá domácí zvířátka-prase, kozy , ovce, kohoutka i slepičky. Všechny třídy si odvezly ohromnou dýni na výzdobu třídy a každé z dětí dostalo domů malou dýni . K tomu nám svítilo krásně sluníčko a výlet se podařil.

 

Zdravá svačinka v Mateřské škole Čtyřlístek

Ve středu 13.9.2017 naši školku navštívil kuchař Albert z firmy Bonduel.Za asistence paní hospodářky Matušíkové s dětmi připravil několik druhů pomazánek, např. hráškovou, brokolicovou, cizrnovou, dýňovou, paprikovou a špenátovou. Děti byly rozděleny do tří skupin, dostaly kuchařské čepice a zástěry. Pomáhaly mixovat, míchat suroviny, mazaly a hlavně ochutnávaly vytvořené pomazánky.

Prakticky se seznámily s jednotlivými potravinami a poznávaly druhy zeleniny. Všechny děti  si moc pochutnaly a hlavně se naučily něco nového o přípravě pokrmů.

Za akci děkujeme magistrátu hlavního města Prahy. Přítomna byla také nutriční terapeutka.

 

„SETKÁVAČKA V MŠ“

Odpoledne 13.září 2017 se na zahradě mateřské školy Čtyřlístek uskutečnila „Setkávačka“ dětí, rodičů i paní učitelek. Účast byla hojná, přivítali jsme rodiče již “zkušené“ i „nováčky“. Děti s paní učitelkou Dagmar Hlavovou ráno upekly výborný jablečný závin a připravily tak překvapení a pohoštění pro rodiče. Maminky se také přidaly se svými pekařskými výrobky a společně si všichni pochutnávali na výborném dortu, mufínech a dalších dobrotách. Děti vesele skotačily na zahradních prvcích, rodiče si povídali o zážitcích spojených se začátkem školního roku.

Nechyběly tradiční „buřtíky“ pečené na grilu, které pro nás připravovala paní hospodářka Jana Matušíková.

Zejména děti si „Setkávačku“ skvěle užily, vždyť ztrávily odpoledne se svými kamarády a pozornost jim věnovali maminky, tatínkové i oblíbené paní učitelky.

 

Postavičky ze Čtyřlístku v MŠ

V pátek 15.9.2017 ráno nás překvapila návštěva dětí ze základní školy Běchovice. Přišel Bobík, Fifinka, Pinďa a Mišpulín, známé pohádkové postavy , aby děti pozvaly na sobotní běh dětí v Běchovicích. Školáci v převlecích si s dětmi povídali, pohráli a společně vyfotografovali. Pro děti z MŠ to bylo příjemně zpestřené páteční  dopoledne.

 

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se