Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

 

Školní řád mateřské školy Čtyřlístek pro školní rok 2017/2018

 

 

Obsah:   1. Základní ustanovení

 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných

vztahů

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 2. Zacházení s majetkem ze strany dětí
 3. Přijímací řízení
 4. Ukončení docházky z mateřské školy
 5. Provoz a vnitřní režim v mateřské škole
 6. Platby v mateřské škole
 7. Povinné předškolní vzdělávání
 8. Závěrečné ustanovení

 

 

 1. Základní ustanovení

 

Řád Mateřské školy Čtyřlístek upravuje organizaci, provoz, řízení a práva a povinnosti všech zúčastněných (dětí, rodičů, zaměstnanců, partnerských organizací) s přihlédnutím k místním podmínkám. Vychází z platných právních předpisů:

 • Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním a dalším vzdělávání
 • Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

 

Zřizovatelem MŠ je městská část Praha – Běchovice, škola je právní subjekt – příspěvková organizace od září 2010.

Statutárním zástupcem je ředitelka školy, která jmenuje svoji zástupkyni.

MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku a opírá se o vlastní Školní vzdělávací program

 

 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Práva dětí – Úmluva o právech dítěte:

 • Dítě má právo rovný přístup ke vzdělávání
 • Dítě má právo na plný rozvoj své osobnosti
 • Dítě má právo na svobodnou hru
 • Dítě má právo na svobodu projevu
 • Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním, diskriminací
 • Postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti

 

V podmínkách MŠ:

 1. Individuální uspokojování svých tělesných potřeb – kdykoliv jít na toaletu, napít se, jíst to, co chce a kolik chce, kdykoliv si odpočinout, upravení doby odpoledního odpočinku s přihlédnutím k fyziologické potřebě minimálního odpočinku, která je nutností z hlediska duševní hygieny.
 2. Adaptační období prožít v přítomnosti rodiče v MŠ (nutno brát ohled na ostatní děti a respektování a nenarušování třídního programu).
 3. Právo svobodné volby – účastnit se i neúčastnit nabízeného programu při dodržování domluvených pravidel, jež může spoluvytvářet. Principem je společně přijatý a dodržovaný řád.
 4. Zvolit si samostatnou činnost.
 5. Právo spontánně si vybrat hračku i způsob hry.
 6. Právo být vždy vyslechnuto.
 7. Právo na pomoc dospělého.
 8. Být oslovováno, jak je zvyklé z domova.
 9. Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společné řešení.

 

Povinnosti dětí:

 1. Upevňovat si společenské návyky – při příchodu i odchodu pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc.
 2. Domluvit se s ostatními dětmi, chovat se tak, aby si navzájem neublížily. Konflikty řešit ústní domluvou.
 3. Dodržovat společně domluvená pravidla chování na začátku roku.
 4. Neničit práci druhých.
 5. V MŠ mluvit přiměřeně hlasitě, neskákat do řeči.
 6. Být samostatné při hygieně – používání kapesníku, mytí rukou, čištění zubů.
 7. Samostatně používat WC.
 8. Po dokončení činnost uklidit hrací prostor či hračku na své místo,

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců obecně.

Rodiče stejně jako pedagogové hrají v životě dítěte významnou roli a obě strany se snaží, aby působení na dítě bylo pozitivní a přinášelo dítěti prospěch.

(Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Občanský zákoník, Zákon o sociálně právní ohraně dítěte)

Volný přístup do tříd.

Právo být vyslechnut, respektován, právo na vlastní názor.

Vyjadřovat se k výchovně vzdělávací práci.

Respektovat školní řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce v MŠ.

Informovat se a spolupracovat tak, aby byla zajištěna péče o dítě v součinnosti s rodinou – číst nástěnky.

Upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (rozvod, nevolnost dítěte).

Podepsat všechny věci. Za nepodepsané věci a věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném MŠ neručí.

Nedávat dětem do MŠ nebezpečné věci a cennosti.

 

Desatero pro rodiče:

 1. Být seznámeni s řádem školy a respektovat jej, řídit se pravidly života v MŠ.
 2. Právo zúčastnit se adaptačního programu – pobývat se svým dítětem v MŠ a povinnost pomoci při bezproblémovém vstupu s ohledem na individuální zvláštnosti svého dítěte.
 3. Právo využívat péči a program v MŠ – povinnost respektovat pravidla duševní hygieny dítěte, potřebu dostatečného denního kontaktu s rodinou a potřebu citového zázemí.
 4. Právo před nástupem využívat zájmové akce určené dětem a rodičům a akce školy pro veřejnost a povinnost ke svému dítěti tuto možnost využít.
 5. Právo být informován a spolupracovat při tvorbě výchovně vzdělávacího programu výchovy ke zdravému životnímu stylu a pohybu.
 6. Právo na odbornou pomoc a radu, př. ve spolupráci s dalším odborníkem (psycholog, logoped, alergolog, stomatolog…), právo využívat tuto péči.
 7. Právo vyjádřit svůj názor, konzultovat výchovu svého dítěte a spolupracovat při výchovně vzdělávacích činnostech, preventivní program na správné držení těla a dýchání, povinnost chránit zdraví svého dítěte.
 8. Právo odborné informace o problematice školní zralosti a výchově ke školní zralosti v posledním roce před školou, povinnost spolupráce při programech.
 9. Právo zúčastnit se třídních schůzek a porad.
 10. Právo vyjádřit své hodnocení i kritiku, včetně anonymního – dotazník, anketa, zpráva.

 

Práva a povinnosti učitelky:

 1. Znát dobře školní vzdělávací program.
 2. Podílet se na jeho tvorbě a realizaci prostřednictvím třídních vzdělávacích programů.
 3. Vyjadřovat svůj názor.
 4. Vytvářet funkční informační systém směrem k rodičům a veřejnosti.
 5. Vytvářet vzorce chování, které mohou děti napodobovat a vedou k příznivému klimatu ve třídě a pozitivním vztahům s rodiči a spolupracovníky.
 6. Vychovávat děti ke zdravému způsobu života spojeného s pohybem a podpoře zdraví.
 7. Poznávat děti, vyhodnocovat jejich projevy a chování, hledat cesty pro jejich příznivý
 8. Poskytovat poradenskou činnost, doporučit dalšího odborníka.
 9. Celoživotně vývoj se vzdělávat, pravidla podpory zdraví a pohybové činnosti zařazovat i do svého osobního života.

 

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

Bezpečnost

– Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od převzetí dítěte od zákonného zástupce do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

– Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu venku mimo území MŠ za bezpečnost nejvýše 20 ti dětí, při speciálních činnostech jako je plavání, sáňkování zajistí ředitelka nebo její zástupkyně organizaci tak, aby na 1 pracovníka bylo pouze 10 dětí. Pro účast na některých vzdělávacích akcí školy např. školu v přírodě, sportovní a tělovýchovné akce, výuce plavání se vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře – je uvedeno v evidenčním listě, změnu jsou rodiče povinni nahlásit.

– Současně mají rodiče povinnost ihned hlásit změny o telefonních číslech.

– Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu a v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, zajistí převoz k lékaři. Bezodkladně informují ředitelku školy a rodiče.

– Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením občanského zákoníku, zejména §422. Informace MŠMT ve věci odpovědnosti (č. j. 11037/2007 – 22, 23, ze dne 22. 5. 2007) je v souladu se stanoviskem pojišťoven a zní: „Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal“.

– Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě (neběhat mezi stolky, neházet s míči ve třídě neděla bez dozoru kotouly, nelézt do výšek, neseskakovat bez žíněnky s vyšších ploch), se kterými jsou seznamovány na začátku roku a průběžně upozorňovány.

– Každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. Při dvoudenní a delší absenci dítěte v důsledku úrazu, na žádost rodičů nebo při možnosti trvalých následků se vyplní protokol o úrazu.

 

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:

– Odpovídají za to, co mají děti v šatních boxech a osobních věcech, učitelky nejsou povinny kontrolovat, zda neobsahují nebezpečné věci (léky, ostré předměty).

– Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí dětí a za věci, které si s sebou dítě bere do MŠ (mohou zapříčinit úraz).

– V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je dobrovolná, účast na ní je za přítomnosti zákonného zástupce, pak za dítě plně odpovídá.

– Pokud se akce koná na zahradě MŠ, jsou rodiče seznámeni se zákazem použití herních prvků.

– Pokud si dítě přivodí úraz, je možnost vyžádání první pomoci u zaměstnanců MŠ.

– Pokud se jedná o akci, na které děti plní jednotlivé úkoly všechny zúčastněné osoby jsou povinny pokyny respektovat.

 

 • Ochrana zdraví

Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené.

Výjimkou je lék, který neléčí akutní nebo dlouhodobé onemocnění, ale je nutné ho podat v ohrožení života. Podání léku není povinností učitelky a může ho odmítnout. Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí apod. příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. MŠ v případě zjištění příznaků nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.

– Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz).

– Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy.

– Při výskytu infekčního onemocnění ve škole – včetně vši dětské jsou informováni rodiče i zákonní zástupci ostatních dětí ve třídě.

– Po ukončení nemoci rodiče přinesou potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu.

– Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem. Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení! V létě pak vhodnou pokrývku hlav, sluneční brýle a ošetření opalovacím krémem s ochranným faktorem.

Učitelky dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to podmínky nedovolují – inverze, nevycházejí ven.

 

 1. Zacházení s majetkem ze strany dětí

 

 1. a) Pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutcích jsou dohodnutá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat.
 2. b) K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny – šetření vodou, papírem, třídění odpadu …
 3. c) V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení (pomalované zdi, poškozené hračky). Pokud nezvládnou situaci vyřešit samy či s dopomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců. V případě poškození majetku většího rozsahu (rozbité okno, umývadlo, šatní skříňka…) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

 

 1. Přijímací řízení

 

Zápis dětí do MŠ probíhá zpravidla v květnu, upřesnění termínu je stanoveno po dohodě se zřizovatelem.

Pro přijímání dětí jsou daná jednotná kritéria, která jsou zveřejněna.

Do mateřské školy dítě přijímá ředitelka na základě žádosti zákonného zástupce.

Po ukončení zápisu jsou výsledky zveřejněny na webových stránkách školy a v budově školy. Rozhodnutí o přijetí je rodičům oznámeno vyvěšením registračních čísel dětí přijatých ve vyhlášeném termínu, rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do vlastních rukou. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Rodiče mají povinnost jít k zápisu do ZŠ. Není-li dítě po dovršení 6 ti let přiměřeně tělesně nebo psychicky vyspělé, mohou požádat o odklad školní docházky nejpozději do 31.května příslušného roku, k tomu potřebují doporučení lékaře a školského poradenského zařízení.

O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě žádost zákonného zástupce, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálního pedagogického centra.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. Vzdělávají se zde děti od 3 – 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Do jedné třídy MŠ lze zařadit děti z různých ročníků.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech v MŠ.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zajištěna nezbytná speciálně pedagogická podpora.

Evidence dítěte

Při žádost o přijetí dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítě, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 1. Ukončení docházky

 

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 1. a) dítě se bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 2. b) zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz MŠ
 3. c) ukončení doporučí lékař nebo poradenské zařízení
 4. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedomluví si jiný termín úhrady.

 

 1. Provoz v MŠ

 

 1. a) MŠ je v provozu v pracovní dny od 6:30 do 17:00 h.
 2. b) Děti se přijímají ráno do 8:00 hodin. V 8:00 h se budova z bezpečnostních důvodů zamyká.
 3. c) Rodiče (zákonní zástupci) musí dítě předat osobně učitelce a opět si je od ní osobně vyzvednout.
 4. d) Děti lze vyzvedávat po obědě v čase 12:30 až 12:45 a dále od 15:00 hodin.
 5. e) Vyzvedává-li dítě jiná osoba, je o tom třeba  předem sepsat písemnou dohodu (zmocnění). V odůvodněných případech lze dítě vydat pověřené nezletilé osobě starší 14 ti let po předložení občanského průkazu.

V případě, že rodiče nevyzvednou v provozní době ze školky, učitelka setrvá s dítětem na místě a uvědomí o situaci rodiče a ředitelku školy. Ředitelka školy uvědomí OSPOD (v souladu s §15 zákona č. 159 Sb. o sociálně právní ochraně dětí). Opakované nevyzvednutí dítěte v době provozu školy je považováno za závažné porušování školního řádu a může být důvodem k ukončení vzdělávání.

 1. f) Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce oznámí učitelce osobně nebo telefonicky předem nebo nejpozději do 7:30 h mailem nebo telefonicky hospodářce školy. Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je způsob omlouvání stanoven takto: telefonicky nebo mailem do 8:30h odhlášení stravného, písemnou formou omluva dítěte třídní učitelce-do sešitu v šatně napíše dny a důvod nepřítomnosti nebo elektronicky na zadanou adresu. Rodič je tuto písemnou omluvu povinnen provést do tří dnů od počátku nepřítomnosti. O delší uvolnění (předem známá nepřítomnost)podají písemnou žádost ředitelce školy, která je oprávněna rozhodnout o uvolnění dítěte.
 2. g) Po nemoci musí mít dítě potvrzení lékaře, že může zahájit docházku v MŠ.
 3. h) Provoz mateřské školy je v době hlavních prázdnin omezen na 14 dní. Přesný termín bude určen po dohodě se zřizovatelem.
 4. ch) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 5. i) Kontakt s rodiči – na plánovaných schůzkách, zpravidla 2x do roka, první schůzka proběhne v druhém týdnu v září.

Osobní jednání s paní učitelkou na třídě po skončení výchovně vzdělávací činnosti.

Osobní jednání s  ředitelkou je možné po předchozí domluvě v úředních hodinách ředitelky.

 

 1. Platby v MŠ

 a)Úplata za předškolní vzdělávání.

Platnost od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 490,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, §6, odst. 2)

Po dobu hlavních prázdnin je výše úplaty poměrně krácena k omezení provozu.

Od 1.9.2017: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Děti se zdravotním postižením   školné nehradí.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Tito rodiče a pečovatelé podají v MŠ žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku (do konce prvního měsíce čtvrtletí).

Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího roku.

b)Úplata za školní stravování

Výše stravného pro děti do 6 ti let je stanovena na 44,- Kč, pro děti 6 – 7 leté 47,- Kč.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 25. dne kalendářního měsíce. V případě, kdy byla podána žádost o osvobození od úplaty, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nenabude právní moci.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání (zákon 561/4 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostní formou, rodiče si zavedou trvalé příkazy.

 

 9. Povinné předškolní vzdělávání

 1.  

  Dnem 1.1.2017 nabude účinnosti ustanovení §34ods. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., které stanoví:

  „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“

  „Předškolní vzdělávání podle §34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona , je povinné od 1.září 2017.“

   

  Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2017 věku 5 let. Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit individuální vzdělávání. Své dítě pak může vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2017 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2017 povinné.

   Tato povinnost se vztahuje:

  – na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

  – a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

  – na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

   – na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: – 4 souvislé hodiny denně.

  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

  Ředitelka MŠ Čtyřlístek Za poštovskou zahradou 588, Praha 9 – Běchovice stanovuje denní docházku dětí s povinným předškolním vzděláváním  do MŠ na minimálně 4 hodiny denně se začátkem od 7-8hodin.

  Omlouvání dětí:

  Jednodenní omluvy-návštěva logopeda, lékaře:

  Zákonný zástupce (rodič) omlouvá dítě den předem zápisem do sešitu v šatně MŠ nebo elektronicky prostřednictvím programu Naše MŠ. Uvede důvod nepřítomnosti a začátek doby, po kterou bude dítě omluveno z docházky v MŠ

  Omlouvání dítěte v době nemoci:

  Rodič podá písemnou zprávu do MŠ elektronicky v programu  Naše MŠ nebo přímo ředitelce školy na email nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti. Oznámí dobu

   po kterou je dítě omluveno a důvod.

  Uvolnění na rekreaci, ozdravný pobyt s rodiči během roku:

   Rodič pošle žádost o uvolnění z výuky s označením doby nepřítomnosti nejpozději týden před uvolněním. Ředitelka  písemně potvrdí souhlas s uvolněním.

   

 2. Závěrečné ustanovení

 

Všichni zúčastnění (rodiče, zaměstnanci, děti) mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vymezené tímto Školním řádem. Dodržování těchto pravidel pomáhá dětem vyrůstat v prostředí plném porozumění a pohody.

Nerespektování tohoto Školního řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání dítěte v MŠ.

Školní řád nabývá platnosti 1.9.2017.

 

Ředitelka školy

Bc. Eva Mašitová

 

 

 

 

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se