Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2017-2020

S názvem:

Hrajeme si, poznáváme a sportujeme se skřítkem Čtyřlístkem“

 

Vydán ředitelkou MŠ pod čj.12/2017 a schválen pedagogickou radou 29.8.2017 jako základní školní vzdělávací dokument pro školní roky 2017/2018- 2019/2020, kdy bude znovu evaluován.

 

Vydala : Bc. Eva Mašitová, ředitelka MŠ

Dne : 29.8.2017

    Školní vzdělávací program (dále ŠVP) byl vypracován kolektivem zaměstnanců mateřské školy Čtyřlístek v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. ŠVP je podklad pro Třídní vzdělávací program jednotlivých tříd. Umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně a tvořivě, je to dokument otevřený jakýmkoliv změnám.

 

 

Obsah:

1/   Obecná charakteristika školy

         1.1  Mateřská škola Čtyřlístek se představuje

         1.2  Vize a krédo Mateřské školy Čtyřlístek

 

2/   Podmínky vzdělávání

       2.1.  Věcné podmínky

       2.2.  Životospráva

       2.3.  Psychosociální podmínky

       2.4.  Organizace

       2.5.  Řízení mateřské školy

       2.6.  Personální a pedagogické zajištění

       2.7.  Spoluúčast rodičů

       2.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami-podpůrná opatření

       2.9 Vzdělávání dětí nadaných

       2.10Vzdělávání dětí od dvou do tří let

3/   Organizace vzdělávání

      3.1 Vnitřní uspořádání školy

      3.2 Charakteristika jednotlivých tříd

      3.3 Metody a formy vzdělávání

4/   Charakteristika vzdělávacího programu

5/   Vzdělávací obsah

     5.1 Dlouhodobé a střednědobé programy a projekty

         -dílčí projekty podporující tělesná cvičení a pohyb, výchova ke zdraví,

        -Šablony pro MŠ-sdílení zkušeností s jinými MŠ, práce s dvouletými dětmi, rozvoj

          předčtenářské gramotnosti

        – dílčí projekt předčtenářské gramotnosti-práce s interaktivní tabulí

        – dílčí projekt environmentální výchovy

      5.2 ŠVP v deseti integrovaných blocích

      5.3 Nadstandardní aktivity v MŠ

 

 1. Obecná charakteristika mateřské školy

1.1 Mateřská škola Čtyřlístek se představuje

Mateřská škola se nachází uprostřed městské části Praha Běchovice. Výhodou je její dobrá dopravní dostupnost z centra Prahy i okolních obcí. Moderní budova upoutá na první pohled svojí barevností a přilehlou zelení v okolí školy.

Školní zahrada je vybavena moderními herními prvky pro pohybové aktivity dětí a v blízkosti je též fotbalové hřiště a budova tělocvičny, kterou po domluvě s provozovateli můžeme využívat. Okolí vybízí k poznávacím procházkám, nedaleko je místní rybníček a Klánovický les.

Mateřská škola byla otevřena v r. 2009. Nejprve byla součástí základní školy a osamostatnila se v září 2010.

Moderní  budova je dvoupodlažní, do čtyř tříd dochází 112 dětí. V prvním patře je umístěna červená třída Berušky a modrá třída Delfínci, v přízemí se nachází  žlutá třída Kuřátka a zelená třída Rosničky..Rodiče vstupují do budovy dvěma vchody, jedním do třídy Kuřátek a druhým do ostatních třech tříd.

Stejně jako zvenčí i uvnitř jsou prostory plné barev a moderního vybavení, které splňuje požadavky pro podnětné vzdělávání dětí.

Všechny pracovnice se snaží svým zájmem a aktivitami o tvorbu podmínek pro radostný život dětí v MŠ.

Program školka v pohybu umožňuje dětem maximální pohybové vyžití. (Sportovní den, pravidelná cvičení, vycházky a výlety do Klánovického lesa i okolí, sportovně zaměřená škola v přírodě, Plavecký výcvik v plaveckém areálu Hloubětín, Sportovní hry v tělocvičně, nadstandardní aktivity-kroužky Joga, taneční kroužek Domino, činnosti na rozvoj jemné motoriky – Keramika)

Dílčí program Využití interaktivní tabule pro rozvoj předčtenářské gramotnosti –snahou je zkvalitnění práce pedagogů s využitím nových metod a prostředků výuky, rozšíření výchovně vzdělávací nabídky pro děti a příprava na vstup do základní školy.

1. Obecná charakteristika mateřské školy
1.1 Mateřská škola Čtyřlístek se představuje
Mateřská škola se nachází uprostřed městské části Praha Běchovice. Výhodou je její dobrá dopravní dostupnost z centra Prahy i okolních obcí. Moderní budova upoutá na první pohled svojí barevností a přilehlou zelení v okolí školy.
Školní zahrada je vybavena moderními herními prvky pro pohybové aktivity dětí a v blízkosti je též fotbalové hřiště a budova tělocvičny, kterou po domluvě s provozovateli můžeme využívat. Okolí vybízí k poznávacím procházkám, nedaleko je místní rybníček a Klánovický les.
Mateřská škola byla otevřena v r. 2009. Nejprve byla součástí základní školy a osamostatnila se v září 2010.
Moderní budova je dvoupodlažní, do čtyř tříd dochází 112 dětí. V prvním patře je umístěna červená třída Berušky a modrá třída Delfínci, v přízemí se nachází žlutá třída Kuřátka a zelená třída Rosničky..Rodiče vstupují do budovy dvěma vchody, jedním do třídy Kuřátek a druhým do ostatních třech tříd.
Stejně jako zvenčí i uvnitř jsou prostory plné barev a moderního vybavení, které splňuje požadavky pro podnětné vzdělávání dětí.
Všechny pracovnice se snaží svým zájmem a aktivitami o tvorbu podmínek pro radostný život dětí v MŠ.
Program školka v pohybu umožňuje dětem maximální pohybové vyžití. (Sportovní den, pravidelná cvičení, vycházky a výlety do Klánovického lesa i okolí, sportovně zaměřená škola v přírodě, Plavecký výcvik v plaveckém areálu Hloubětín, Sportovní hry v tělocvičně, nadstandardní aktivity-kroužky Joga, taneční kroužek Domino, činnosti na rozvoj jemné motoriky – Keramika)
Dílčí program Využití interaktivní tabule pro rozvoj předčtenářské gramotnosti –snahou je zkvalitnění práce pedagogů s využitím nových metod a prostředků výuky, rozšíření výchovně vzdělávací nabídky pro děti a příprava na vstup do základní školy.

 

1.2 Vize a krédo mateřské školy:

„Mateřská školka v pohybu“

-Respektujeme a rozvíjíme přirozenou touhu dětí po dostatku pohybu v průběhu celého dne v MŠ. Využíváme k tomu polohu MŠ v blízkosti Klánovického lesa, což umožňuje pedagogům nabízet ve všech ročních obdobích pohybové aktivity (běh, chůze, přelézání, hod)a činnosti rozvíjející poznatky dětí o přírodě a její ochraně. Les navštěvujeme 4x ročně a vždy máme cíle a záměr, který právě souvisí s integrovaným blokem naplánovaným v ŠVP.

Pohybové aktivity podporujeme formou každodenních cvičení s využíváním množství tělovýchovného nářadí a náčiní. Motivujeme děti k rozvoji přirozených pohybů co nejčastějším pobytem v přírodě- vycházky , pobyt na školní zahradě s využíváním herních prvků.

Organizujeme akce pro celou rodinu: „Sportovní den“ na fotbalovém hřišti vedle MŠ.

V místní. tělocvičně v Běchovicích pořádáme pro děti Karneval a sportovní dopolední cvičení na stanovištích.

Pořádáme kursy Plavání ve spolupráci s plaveckým areálem Hloubětín.

Děti podle individuálních zájmů se mohou  zapojit do nadstandartních aktivit se sportovním zaměřením -Joga, Taneční kroužek Domino.

Organizujeme každoročně Školu v přírodě se zaměřením na sportovní vyžití.

-Navazujeme na tradiční program školy a její hodnoty

-Zajišťujeme kvalitní vzdělávací nabídku pro děti, vytváříme mateřskou školu s vysokou úrovní pedagogického přístupu

-Tvoříme školu s příjemným, svobodným a tvořivým klimatem– podporujeme vytváření lásky ke škole, radost z poznávání.

 

-Nabízíme program dětem podle jejich možností a talentu, respektujeme svobodnou individuální volbu a zajišťujeme komplexní rozvoj dětí. Věnujeme péči dětem nadaným i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  Ve škole pracuje školní asistent, který poskytuje podporu dětem  ve spolupráci s pedagogy a rodiči dětí.

-Tvoříme akceptující a odborné zázemí pro rodinu-spolupracujeme s rodiči-viz harmonogram akcí (Dýňování, společné dílničky, besídky pro rodiče, Grilování, sportovní den, ukázky výchovné práce pro rodiče, Pasování na školáky)

    

   

 

 1. Podmínky vzdělávání

 

2.1. Věcné podmínky

Věcné prostředí je rozvíjeno a doplňováno tak, aby bylo dostatečně podnětné pro realizaci výchovně vzdělávacího programu.

Budova je prostorná, přízemní třídy umožňují bezbariérový přístup. Třídy jsou vybavené klimatizací, podlahy umožňují ekologický způsob úklidu, jen vodou a párou. Ve třídách je minimum textilií a to zajišťuje bezprašné prostředí. Třídy jsou rozděleny na dvě části-hernu a pracovní část, která slouží také ke stravování dětí. Herna slouží k tělovýchovným činnostem, hraní a odpolednímu odpočinku. Ke třídám v přízemí patří venkovní terasa, která je využívána při příznivém počasí ke cvičení a k hrám. Ke třídám patří i přilehlé kabinety na úschovu lehátek a ložního prádla, výtvarného materiálu a sportovních potřeb. Vzhledem k chybějícím prostorám na skupinovou a individuální činnost například školního asistenta, jsme zřídili v r. 2016 pracovní koutek se stolkem a židličkami, kde děti mají společné vzdělávací chvilky-logopedické prevence, procvičování grafomotoriky aj.

Od září 2011 má v mateřská škola vlastní kuchyně s přilehlými skladovacími prostory, v patře je výdejna jídel pro dané podlaží.

Hračky jsou postupně doplňovány dle finančních možností.. Jsou uloženy v boxech , jsou dětem volně přístupné. V herně jsou hrací zony, které jsou variabilně obměňovány.

     V každé třídě je vybudována umývárna s pěti umyvadly a jedním sprchovým koutem. Umývárnu dělí od WC příčka (5 záchodových mís, které jsou odděleny příčkami). 

 

     Součástí mateřské školy je prostorná zahrada s velkým vyžitím pro děti. Na zahradě je víceúčelové hřiště, houpačky, průlezky, dětský kolotoč, lezecká stěna a další aktivity, podporující dostatek pohybu dětí.

 

Záměry:

 • Zřízení mlhoviště a vybudování zahradní učebny pro polytechnickou výchovu, zastřešení pískovišť – hodně slunných míst, vzhledem k málo  vzrostlým stromkům. Pořízení venkovního pítka pro děti.
 • Vytvoření bylinkového záhonu na školní zahradě a péče o něj.Péče
 • Dovybavit jednotlivé třídy sportovním náčiním na cvičení. Pořídit do třídy v přízemí další interaktivní tabuli.
 • Rozšiřování rejstříku didaktických pomůcek.

     

 

2.2.  Životospráva

     Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle platných předpisů. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a podpoře zdraví, ve které je zastoupeno dostatek vitamínů a pitný režim. Děti mají celodenně k dispozici ve třídě i na zahradě dostatek tekutin Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné  intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny, ale vhodným způsobem pedagogy  motivovány k návykům jíst zdravé potraviny.(vyprávění o obrázcích, pohádky)

 Pobyt venku je přizpůsoben aktuálním povětrnostním podmínkám a ročnímu období, denně se sleduje hlášení o stavu ovzduší. Při pobytu venku převažují spontánní činnosti. Pobyt na zahradě je střídán vycházkami do blízkého okolí. Při vysokých teplotách v letních měsících jsou děti pod slunečníky a je využita zahradní sprcha, děti nepobývají na slunci v poledních hodinách. V době inverzí a teplotami pod -10°C s dětmi pobýváme ve třídě. Větráme krátce a intenzivně.

Odpolední odpočinek  je přizpůsoben věku a individuálním potřebám jednotlivých dětí. Děti mohou jen odpočívat s hračkou na lehátku, k odpočinku je využívána relaxační hudba nebo četba pohádky. Děti s nižší potřebou spánku jsou zapojeny do klidného programu. 

2.3. Psychosociální podmínky

 Pedagogové i ostatní zaměstnanci mateřské školy se snaží o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, které je nejvhodnější pro další vývoj dítěte.

     Adaptační doba je 3 měsíce, v té době je možní předčasně ukončit docházku dítěte, pokud by byl pobyt v MŠ pro ně příliš zatěžující. Každý rodič má možnost dle vlastního uvážení trávit nezbytně nutný čas ve třídě se svým dítětem.

     Pedagogové respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány. Ve třídě se děti řídí podle vztahových pravidel, která spoluvytvářejí na začátku školního roku spolu s učitelkou, starší děti si k nim vytvářejí piktogramy. Příznivé klima plné důvěry, klidu, tolerace, ochoty naslouchat a spolupracovat navzájem je možno posilovat rituály (přivítání, popřání hezkého dne, oslavy narozenin, komunitní kruh, školní oslavy-besídky).

  Je třeba vytvořit klima pro akceptaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se zdravotním a sociálním znevýdhodněním, učit děti vzájemné pomoci a toleranci. 

    V mateřské škole jsou v rovnováze zastoupeny řízené a spontánní činnosti dětí. Respektujeme individualitu každého dítěte  a podporujeme uplatnění různých zájmů u dětí Každé dítě je osobnost, každé dítě vyniká v jiných dovednostech. Činnosti dětí přizpůsobujeme věku a mentalitě předškolního dítěte. Využíváme prožitkové a situační učení.

 

2.4. Organizace vzdělávání

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Třídy jsou umístěny v jednopodlažní budově. V prvním patře je umístěna třída Berušek  a Delfínků, v přízemí se nachází třídy Rosničky a Kuřátka. Kuřátka mají samostatný vchod z parkoviště a ostatní tři třídy mají společný hlavní vchod. Vstupy jsou označeny logy tříd. Vstup je do haly, kde se nacházejí botníky na obuv a bačkůrky a lavičky na sezení.

Provozní doba je od 6.30 do 17.00 hodin.

 

 

   DENNÍ REŽIM V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

06:30 – 07:00         Scházení dětí v provozované třídě-vždy všechny děti v Rosničkách

07:00 – 08:00         Spontánní i řízené, skupinové a individuální hry a činnosti dle

                                   programu třídy a školy.Vytváření zájmových skupin .Podávání prvního

                                   nápoje v rámci pitného  režimu.

08:00 – 08:30        Ranní kruh, ranní cvičení a dýchání, hygiena

08:30 – 09:00         Svačina , hygiena. Děti se obsluhují samy, nabídnou si z připravených

                                  mističek pečivo, ovoce, mažou si pomazánky. Nejmladší děti v prvním     

                                  pololetí dostávají pečivo namazané od paní kuchařky.

09:00 – 10:00        Řízené a spontánní aktivity, realizace vzdělávacích cílů pedagoga dle

                                  třídního vzdělávacího programu.

10:00 – 12:00        Pobyt venku .V případě 3. st. znečištění ovzduší jen 30minut, za

                                  hezkého počasí přenesení vzdělávacího programu na zahradu

12:00 – 12:30         Hygiena, oběd-polévka servírována paní  kuchařkou na vozík, děti se

                                  obsluhují samy a přinášejí si nápoj i druhé jídlo na stůl

12:30   – 12:45         Čištění zubů,odchod dětí domů, příprava na odpočinek

12:45 – 13:00          Zklidnění,relaxace čtení nebo poslech pohádky

13.00 – 14:30          Doba odpočinku-min. 0,5 hodiny. Přeškoláci klidové aktivity na lehátku

                                   nebo individuální a skupinové činnosti u stolků-grafomotorika, pracovní

                                   činnosti.

14:30 – 15:00          Hygiena, odpolední svačina-samostatná obsluha dětí.

15:00 – 17:00          Volné hry, nabídka činností individuální a skupinová dle třídních

                                   programů., odchod dětí domů

 

     Denní řád je k dispozici na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Denní režim je přizpůsoben tak, aby vycházel z přirozených potřeb dětí. Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené, je zohledněna individuální potřeba odpočinku a hry, potřeba nápojů a jídla. Děti nejsou do jídla nuceny, učitelka je povzbuzuje motivací a jde jim příkladem.

Denní režim je pružný, děti nejsou zatěžovány spěchem ani nervozitou, osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení spojenou s dodržováním pravidel a řádu školy, pedagogové nepodporují nezdravou soutěživost a vyhýbají se nepřiměřenému organizování dětí. Všichni zaměstnanci usilují o uspokojení individuálních potřeb dětí.

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru. Ráno po příchodu si vybírají hry podle vlastní volby nebo se začleňují do výtvarných a pracovních činností připravených učitelkou. Při skupinových činností podle svého zájmu komunikují spolu navzájem i s učitelkou.

Skupinové činnosti jsou střídány s frontálními řízenými aktivitami.

Velký důraz je kladen na zařazování pohybových aktivit. Je podporováno prosociální a společenské chování, kulturní stolování, poznávání sebe sama a svého okolí a tvořivé ovlivňování toho, co se v životě dítěte děje.

Mateřská škola se zabývá integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Využíváme funkci školního asistenta k zajištění individuální pomoci a podpory těmto dětem a dále spolupracujeme s odporníky z PPP, logopedem, speciálním pedagogem a také s rodiči dětí.

     Adaptační režim v MŠ:

 • Podle potřeb dítěte společně s rodičem.
 • Individuální uspokojování potřeb-jídla, spánku, hry
 • Respektování spontánních aktivit dítěte-výběr z nabídky připravené učitelkou
 • Dítě si může hrát samo, ve skupině, s celou třídou , může činnost i odmítnout.
 • Vytváření situací pedagogicky řízených, nepřímo řízených činností podle pravidel prožitkového učení.
 • Uspořádání dne

 

2.5. Řízení mateřské školy

Ředitelka ustanovuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, jmenuje a odvolává svoji zástupkyni.

Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou vymezeny v pracovních náplních, organizačním řádu školy.

Styl vedení lidí je demokratický a týmový.

                Je založeno na vzájemné důvěře, otevřenosti a toleranci. Každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy. Ředitelka řídí, plánuje, tvoří, organizuje a je zodpovědná za celý chod mateřské školy. Při funkčním plánování pedagogické práce i chodu MŠ  se opírá o předchozí analýzu. Vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, respektuje jejich názor a ponechává jim dostatek pravomocí. Vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje vzájemnou spolupráci.

            Ředitelka vypracovává ŠVP v souladu s RVP ve spolupráci s ostatními členy týmu. Spolupracuje se zřizovatelem a dalšími zainteresovanými institucemi (např. Sbor hasičů, Klub důchodců, vedení Základní školy)  odborníky-logoped, psycholog, PPP, SPC podle problémů dětí se SVP, dětská lékařka.

            Vyhledává sponzory a udržuje s nimi kontakt.

Cíle v  personálním řízení

-Delegování činností na jednotlivé pracovníky

-Další vzdělávání pracovníků-zejména v projektu Šablony pro MŠ a DVPP

-Týmová práce-spolupráce na projektech, určení vedoucího týmu, sdílení zkušeností a poznatků ze školení

-Vzájemná důvěra a tolerance

-Profesionální přístup směrem k veřejnosti a zákonným zástupcům

 

2.6. Personální a pedagogické zajištění

     Na našem zařízení pracuje 9 pedagogů včetně paní ředitelky a 6 provozních zaměstnanců. 8 pedagogů má úplné pedagogické vzdělání (mají odbornou kvalifikaci), 1 učitelka si doplňuje odbornou kvalifikaci. Zaměstnanci pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených kompetencí, sebevzdělávají se odbornými semináři. Kolektiv pedagogů je mladý, progresivní a perspektivní. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče a denně se překrývaly obě paní učitelky ve třídě alespoň 2,5 hodiny.

 Pedagogové jednají profesionálně s rodiči. Dbají na dodržování vnitřní směrnice o ochraně osobních dat a údajů dětí. Specializované služby, jako je logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajištěny ve spolupráci s příslušnými odborníky – speciální pedagog, pediatr, logoped, Pedagogicko-psychologická poradna apod.

     Školní asistent

 Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající    např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení, nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání. Dále např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti a žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí a žáků při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem a žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka .

Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.), a s organizační podporou  

pedagogických pracovníků při práci s  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2.7.  Spoluúčast rodičů

     Spolupráce mezi pedagogy a rodiči funguje na základě oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti a vzájemného respektu. Řešíme společně problémy při výchově i vzdělávání dítěte a domlouváme se na dalším postupu. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Prostřednictvím pedagogů, webových stránek či nástěnek pro rodiče pravidelně organizujeme spoustu společných akcí, na kterých se aktivně rodiče podílejí (dílny s rodiči, vánoční posezení, pasování předškoláků – rozloučení s mateřskou školou apod.).

     V naší mateřské škole je funkční rada rodičů, která se pravidelně schází v budově mateřské školy, řeší a navrhuje spolu s ředitelkou školy kulturní, společenské a jiné akce.

2.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠVP vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností poskytnutí podpůrných opatření. Naše MŠ při své pedagogické práci vychází z rámcových cílů  a záměrů stanovených v RVP PV a ŠVP a přizpůsobuje je dětem se SVP tak, aby vyhovovaly jejich potřebám a možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Učitel využívá při pedagogické práci podpůrná opatření. V případě opatření I. stupně si je vypracovává sama MŠ. Od II. Do V. stupně jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. IPV zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP:

Na začátku školního roku pedagog provede pedagogickou diagnostiku.

Rodičům dítěte s podezřením na SVP doporučí spolupráci se ŠPZ.

Podle doporučení podpůrných opatření vypracovávají pedagogové ve třídě PLPP I. Stupně. Zaměřují se na oblasti, které je třeba rozvíjet a připraví metody a pomůcky pro práci s dítětem.

Zaměřují se na přiměřené tempo práce a práci v kratších časových úsecích s odpočinkem.

Obecně se věnujeme rozvoji:

-sebeobsluhy

-hrubé motoriky

-jemné motoriky

-grafomotoriky

-soustředěné pozornosti

-logopedické prevenci, řečovým cvičením

Podpůrná opatření jsou vždy zpracována konkrétně podle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

Využíváme školní asistentku pro individuální práci s dítětem v oblasti sebeobsluhy, rozvoji jemné motoriky, řečových cvičení aj. Vede dítě k samostatnosti.

Školní asistentka vyhledává a připravuje vhodné pomůcky a materiály pro práci.

Je v kontaktu s rodiči dětí, spolupracuje s nimi a informuje je o průběhu vzdělávání. Vše konzultuje s učitelkou se speciálně pedagogickým vzděláním a ředitelkou.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP:

Škola vypracovává na základě doporučení ŠPZ. Vypracovává ředitelka školy ve spolupráci s asistentem. Využívá vzorový IVP. Asistent pedagoga připravuje a vyhledává pomůcky, literaturu k realizaci,

Plán a schvaluje SPC a podepíší rodiče. Ti musí dát také souhlas s vypracováním IVP. Speciální pedagog i učitelka konzultují realizaci a vývoj vzdělávání u dítěte se zákonnými zástupci.

Podmínky vzdělávání:

Uplatnění principu diferenciace a individualizace vzděl. procesu, osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dětí zaměřených na sebeobsluhu, základ. hyg. návyky v úrovni odpovídající věku a stupni postižení. Snížení počtu dětí ve třídě  v souladu s platnými právními předpisy, přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

2.9 Vzdělávání dětí nadaných

V naší MŠ věnujeme pozornost a vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí i pro děti mimořádně nadané. Pedagogové provádějí pedagogickou diagnostiku, spolupracují s odborníky PPP a SPC a s rodiči dětí. Dětem s podporou I.stupně vypracovávají pedagogové podpůrná opatření, která dále realizují podle individuálních vzdělávacích potřeb. Stimulují rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání, aby se tato nadání mohla projevit a nadále rozvíjet.

Při práci s nadanými dětmi využíváme funkce školního asistenta, který připravuje pomůcky, pracovní listy a další materiály pro tyto děti a pomáhá pedagogovi s individualizací výchovy.

Při pedagogické práci využíváme materiály na interaktivní tabuli, knihy, encyklopedie, didaktické pomůcky, obrazový materiál. Děti pracují dle zájmu ve skupinách a věnují se samostatným činnostem dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí. Pro tyto skupiny jsou ve třídách hrací zony-koutky zaměřené na konstruování, výtvarné tvoření, zpěv a tanec, knižní koutek a koutek pro dramatizaci aj.

Rodičům nadaných dětí také doporučujeme zařazení dětí do zájmových kroužků podle nadání a možnost dále tato nadání rozvíjet.

 

 

 

2.10 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Rámcové cíle a záměry uvedené v ŠVP lze využít i pro vzdělávání dítěte od dvou do tří let, je však třeba respektovat některá specifika. Dítě projevuje velkou touhu po poznání, poznává všemy smysly, vymezuje se ostatním. Zároveň je často egocentrické. Neorientuje se v prostoru a v čase, žije přítomností. Bývá pohybově méně obratné. Obvykle se projevuje silnější vazba na dospělou osobu, učitelka zastupuje rodiče, stává se jistotou, oporou. Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a hrou. Často vyžadují opakování činností, rituály, pozornost udrží jen krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Naše mateřská škola se připravuje na přijímání dětí od dvou do tří let připravováním vhodných podmínek:

 -Je třeba přizpůsobit denní režim potřebám těchto tětí-umožnit průběžný odpočinek, dostatek prostoru pro volnou hru dětí

-Zajistit více uzavíratelných skřínek, znepřístupnit tak život ohrožující předměty

-Zajistit více podnětných věku odpovídajících hraček

-Dostatečné zázemí pro hygienu

-Umožnit dostatek prostoru pro volný pohyb

-Přizpůsobit adaptaci individuálním potřebám

-Příprava učitelů pro práci v menších skupinách, individuální práci

-Učitelé musejí uplatňovat laskavě důslednýpřístup, dítě pozitivně přijímají.

 

 

 

 1. Organizace vzdělávání

 

     Vzdělávací proces je organizován ve čtyřech třídách. Je zajištěn pravidelný denní rytmus.

Činnosti probíhají individuální, skupinovou a frontální formou.

Provozní doba MŠ :                            6.30 – 17.00 hodin

Počet dětí docházejících do MŠ :       112

Počet tříd :                                              4

Počet dětí na jednu třídu :                    28

Počet pedagogických zaměstnanců :     9 / ředitelka, zástupkyně, učitelky/

Počet provozních zaměstnanců :           6 / hospodářka, kuchařka, uklízečky, ekonom, školník /

 

   3.1  Přijímání dětí do naší mateřské školy

Řídí se veřejně dostupnými kritérii, které vydává ředitelka školy. O přesném termínu zápisu a podrobnostech je veřejnost včas informována formou oznámením ve Zpravodaji městské části, na webových stránkách školy i zřizovatele, oznámením formou plakátu na viditelném místě –vchodové dveře MŠ.

       

        3.2  Popis podmínek, plánování a organizace vzdělávání v naší mateřské    

        škole

     Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je       

     rozpracován do Třídního vzdělávacího programu či plánu.

     Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se     

     vyskytnou v průběhu dne. Řízené a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze.

    Záměrem   je, aby dítě v rozsahu svých individuálních možností získáno fyzickou zdatnost,

     psychickou   a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho rozvoj a

     učení. Všechny činnosti obsahují prvky hry, tvořivosti, prožitkového učení, smyslového

    vnímání a relaxace.

     Plně respektujeme individuální potřebu spánku dítěte. Nejstarší děti mají možnost si při

     odpočinku prohlížet knížky na lehátku. 

     Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd:

     Jednotlivé třídy jsou barevně odlišené.   

     V přízemí je zelená třída Rosniček, žlutá třída Kuřátek, v patře se nachází červená třída

     Berušek a modrá třída Delfínků. Třídy se naplňují do maximálního počtu 28 dětí.

     V zelené a žluté třídě je věkově heterogenní složení dětí.

     Žlutou třídu navštěvují 3-4leté děti .

     Červenou třídu navštěvují 5-6 ti leté děti a děti s odkladem školní docházky.

Kulturní a společenské akce

 • Seznamovací odpoledne s rodiči s grilováním a ochutnávkou dětmi upečeného koláče
 • Divadelní představení v MŠ-1X měsíčně.
 • Kulturní vystoupení dětí v Domově seniorů-vánoce, Den matek, velikonoce
 • Mikulášská nadílka – návštěva žáků ze ZŠ Běchovice
 • Dýňování – dílnička pro rodiče
 • Vánoční nadílka s dílničkou
 • Karneval v tělocvičně
 • Velikonoční dílny
 • Velikonoční jarmark
 • Čarodějnický rej
 • Sportovní den s rodiči
 • Besídka ke Dni matek
 • Oslava Dne dětí
 • Pasování předškoláků
 • Výstavy dětských prací v prostorách MŠ
 • Školní výlety polodenní a celodenní
 • Školka v přírodě

 

 

 Poradenství, odborná činnost

 • zajištění odborné konzultace-klinická logopedka provádí screening
 • spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, SPC-diagnostika dětí se SVP

 

Další spolupráce a aktivity

 

 • spolupráce se ZŠ. návštěvy v 1.třídě, „Škola nanečisto“
 • Klub pro rodiče-beseda s p. učitelkou z 1.třídy a logopedkou, psycholožkou
 • návštěva knihovny-čtení pohádky, prohlížení knih, beseda
 • sbor dobrovolných hasičů. ukázka práce v, návštěva v hasičské zbrojnici
 • spolupráce se seniory-návštěvy babiček a dědečků 1x měsíčně v MŠ, pobyt a účast na školním vzdělávacím programu, vystoupení dětí z MŠ na vánoce, ke svátku matek

 

                       

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací záměr:

 • Podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém , tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • Vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • Napomáhat nerovnosti vývoje před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou práci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Metody a formy vzdělávání:

 • Svoboda volby a individualizace vzdělávání spolu se zajímavou a pestrou vzdělávací nabídkou
 • Mnohostrannost nabídky-využití Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí. Činnosti pg. řízené jsou úvodem k samostatným spontánním činnostem, které jsou základem spontánního učení.
 • Metoda prožitkového učení a experimentu
 • Program probíhá v integrovaných blocích, v nich je vyjádřena propojenost témat a celostnost rozvoje dítěte ve všech oblastech.
 • Vzdělávací činnosti organizujeme jako frontální, skupinové a individuální.

 

Cílem ŠVP je dosáhnout u dětí v posledním ročníku MŠ očekávané výstupy v podobě dosažení klíčových kompetencí budoucího školáka podle RVP PV.

V partnerském vztahu s rodiči pak stanovit a přijmout pravidla, jež vedou ke zdravému životnímu stylu a prevenci nemocí, vytvořit program dotýkající se všech oblastí rozvoje dítěte, jak ukládá rámcový plán předškolního vzdělávání.

 

 1. Vzdělávací obsah

 

5.1 Projekty:

Projekt pohybové výchovy-zaměřený na rozvoj fyzické zdatnosti, vytrvalosti. Zdravotní a rehabilitační cvičení. Patří sem častý pobyt v přírodě, chůze v nerovném terénu s překonáváním přírodních překážek. Využíváme tělocvičnu ZŠ  ke sportovním akcím-cvičení na stanovištích, taneční dopoledne v rámci Karnevalu, cvičení na balančních míčích.

Denně je do programu zařazováno v jednotlivých třídách ranní cvičení-forma jogy, tajči, cvičení s pomůckami-overbaly, balanční míče, trampolína, přirozená cvičení.

2x ročně zařazujeme na fotbalovém hřišti sportovní hry pro rodiče a děti-jízda na koloběžkách, běh mezi překážkami, chůze na chůdách, hod na cíl.

V odpoledních hodinách mají děti možnost cvičit v kroužku Jogy relaxační a dechová cvičení, v tanečním kroužku Domino rozvíjejí pohybovou koordinaci a souhru s hudbou.

V dopoledních hodinách navštěvujeme s předškoláky kurs Plavání v Hloubětíně.

 

Projekt enviromentální výchovy

Dopolední aktivity na rozvoj poznání, tvořivosti, rozvoje pohybových dovedností, zvyšování tělesné zdatnosti, pobyt v Klánovickém lese . Poznávací aktivity jsou zaměřeny na temata v jednotlivých ročních obdobích-jaro, léto, podzim , zima a vycházejí ze ŠVP. Vedoucí projektu vypracovává plán  a pedagogové spolupracují na přípravě nabídky činností. Význam projektu je výchova k ochraně přírody-živočichů, rostlin, naučit se chovat v přírodě, pobývat v ní co nejčastěji, pečovat o ni a vnímat zásadní přínos přírody pro náš

život.

Na jaře zakládání bylinkové zahrádky a péče oni.

 

Projekt VVV-Šablony pro MŠ:

1) DVPP-_Rozvoj předčtenářské gramotnosti proškolení vybrané p. učitelky, která bude předávat své vědomosti ostatním kolegyním v rámci projektu páce s ICT a na pravidelných poradách poradách

2) DVPP-Výchova dvouletých dětí v MŠ:

Nyní nemáme ve škole dvouleté děti zařazené, ale připravujeme se účastí na vzdělávání. Dále dovybavíme MŠ dětskými pomůckami, hračkami a připravíme materální i psychické podmínky pro zařazení těchto dětí.

 

3)Sdílení zkušeností mateřských škol-vzájemné předávání zkušeností s výchovně vzdělávací činností, vzájemné návštěvy a konzultace.

4)Školní asistent

     Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na   

     výuku, rozvíjení čtenářských  dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci,   

      podporuje rozvoj nadání dítěte,   

     Pomáhá v zajišťování výjezdů školy   (školy v přírodě apod.), a s organizační podporou  

     pedagogických pracovníků při práci s  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

     zprostředkovává komunikaci  rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k

     zajištění pravidelné školní   docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a

      zajištění přenosu informací mezi   školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o

      školní úspěšnosti žáka, případně o  potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání

     bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka

     nebo odlišného kulturního prostředí.

     Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných

      zástupců dítěte, žáka nebo studenta.

    Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající    např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení, nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání. Dále např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti a žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí a žáků při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem a žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.  

        Poskytuje podporu učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování: podle potřeb učitele školní asistent zajišťuje i  podpůrné administrativní a  organizační činnosti. Tyto podpůrné činnosti nejsou hlavní pracovní náplní asistenta. Účelem asistentovy podpory v  oblasti administrativních a  organizačních úkonů je, aby učitel získal více času na vlastní individuální práci s žáky.  Na pozici školního asistenta může být zaměstnána i osoba s kvalifikací asistenta pedagoga.

 

Projekt práce s interaktivní tabulí

Záměrem je rozvíjet předčtenářskou gramotnost u dětí a pracovat novým interaktivním způsobem práce a využívat nové formy výuky. Vycházíme z Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí.

Vedoucí práce zpracuje plán a určí pracovní tým-vždy jedna p. učitelka ze třídy. Tito pedagogové budou vypracovávat přípravy, zhotovovat pomůcky a pracovní listy, které budou k dispozici celé škole, každá třída vždy jedno téma na měsíc v návaznost na ŠVP a plánované akce školy.všem pedagogům. Vždy jednou měsíčně probíhá schůzka týmu, kde společně s vedoucí projektu radí, předávají zkušenosti a plánují téma na další měsíc a kdo jej zpracuje.

Vycházet budou z materálů-interaktivní „Kamínky pro mateřskou školu“-V.Přikrylová a metodika pro práci s edukačním obsahem „Školka hrou“

Všechny paní učitelky využívají ICT, která je umístěná v červené třídě Berušek podle rozepsaného plánu střídání tříd umístěném ve sborovně.

Mohou využít práci na IT při změně programu-odcházejí na vycházku v 9hod a vracejí se v 11hod na ICT.

 

 

 

5.2 Celoroční téma ŠVP pro školní rok 2017-2020 v 10 integrovaných blocích:

 

„Hrajeme si, poznáváme a sportujeme se skřítkem Čtyřlístkem“

 1. Skřítek se narodil
 2. Kde bydlí skřítek
 3. Skřítek pouští draka
 4. Skřítek a vánoční hvězda
 5. Skřítek maluje zimu
 6. Skřítek a konec zimy
 7. Skřítek volá sluníčko
 8. Aprílové čarování
 9. Skřítek a rodina
 10. Máváme školce

 

 Obsah jednotlivých integovaných bloků k nahlédnutí ve třídách.

 

 

Dne: 24.8.2018

Č.j.: 16/2018

 

Dodatek  č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 2017-2020

                                S názvem :

„Hrajeme si, poznáváme a sportujeme se skřítkem Čtyřlístkem“

 

 

Vydaném ředitelkou MŠ pod č. j.12/2017 a schváleném pedagogickou radou 29.8. 2017 jako základní školní vzdělávací dokument pro školní roky 2017 – 2020, kdy bude znovu evaluován.

 

 

 

Datum platnosti dodatku : 3.9.2018 – 31.8. 2019

Datum  účinnosti: 3.9.2018

 

 

 

1.Projekt EVVO (enviromentální výchova)

 „Skřítek Čtyřlístek v Klánovickém lese“

Organizační podmínky

Seznamovat děti s přírodou a uvést je do kontaktu s ní přes estetické a citové prožívání a také fyzické zapojení do péče o životní prostředí. Dbát na rozvoj dětí v oblasti kognitivní, emocionální a socializační. Aktivity prováděné dětmi navazují na školní vzdělávací program a vycházejí z témat v jednotlivých integrovaných blocích vztahujících se k ročnímu období jaro, léto, podzim, zima. Využívání lesního prostředí co nejčastěji, přesun některých činností do prostředí přírody, aby byl zajištěn přímý a přirozený kontakt s přírodou (tělesná cvičení, pracovní činnosti, rozvíjení smyslů, chození poslepu, opičí dráhy, poznávání po hmatu). Zaznamenávání prožitků do deníčků dětí  –  kreslení, otisky přírodnin, nalepování.)

Vzdělávací cíl:

V rámci pobytu v přírodě vytvořit elementární zásady pro otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Metodou pozorování, zkoumání, experimentování, a formou prožitkového učení přiblížit dětem význam ochrany životního prostředí.

Dílčí cíle:

Dítě a jeho tělo

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností
 • Rozvoj a užívání všech smyslů při poznávání přírody
 • Osvojení si poznatků o zdraví, bezpečí, pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů k ochraně životního prostředí

Dítě a jeho psychika

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • Vytváření základů pro práce s informacemi
 • Rozvoj schopnosti citové vztahy k přírodě vytvářet, rozvíjet je
 • Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci ve vztahu k životnímu prostředí

Dítě a ten druhý

 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému a přírodě
 • Rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost

 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních
 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životnímu prostředí

Dítě a svět

 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém se dítě nachází
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých, vývoji a neustálých proměnách
 • Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, osvojení si poznatků a dovedností potřebných k péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy předškolního vzdělávání:

Dítě a jeho tělo

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti v přírodním terénu
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby ve známých situacích neohrožovalo zdraví a bezpečí své ani druhých

Dítě a jeho psychika

 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Porozumět slyšenému
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Učit se nová slova a aktivně je používat
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, i věcem

Dítě a ten druhý

 • Navazovat kontakty s dospělým, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • Spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost

 • Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fér

 

Dítě a svět

 • Osvojit si elementární poznatky o okolním životním prostředí
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
 • Všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že svým chováním může ovlivňovat vlastní zdraví i životní prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

 

Září – „Vůně lesa“

Vnímání lesa a vytváření vztahu k lesu. Sběr lesních plodů a jejich využití k vytváření mandal, koláží přímo v prostředí lesa nebo ve třídě.

Hry:

„Stavění domečků z přírodnin“

„Jdeme pozdravit les“-pozdravit, poděkovat, obejmout strom

„Vyber si svůj strom“-pozorování v průběhu roku, co se s ním děje, změny

„Přírodní pexeso“

„Pamatovaná aneb co do lesa nepatří“

„Hledej kameny“

Říjen – „Obyvatelé lesa“-  Projektový den

Seznamování s vlastnostmi a způsobem života volně žijících zvířat. Rozvoj orientace v neznámém prostředí, pozorovat, jak se mění les na podzim

Paní učitelky vyznačí cestu lesem-kamínky, klacíky, šišky. Děti hledají cestu a plní úkoly zaměřené na poznávání lesních zvířat, stromů, plodů, chování v přírodě.

Na konci cesty hledají v lese schovaný poklad (drobné dárky, sladkosti)

 

Leden – „Tajemné stopy ve sněhu“

Hry:

„Hra na lesní detektivy“

Hledat v lese důkaz o existenci živočichů-stopy, výkaly, peříčko, hnízdo.

Tato místa označit předem připravenými praporky.

Vnímání zvuků přírody

„Labyrinty „– kreslení klacíkem do sněhu

„Cesta ke krmelci“-jaká je potrava zvířat v zimě

 

 

Duben – “Opičí dráha v lese“

Přecházení po kládě, přeskakování kamenů, podlézání branky z klacíků, přenášení polínek z místa na místo, trefování šiškami na cíl …

Pohybové aktivity v lese

Hry:

„Oblíbená nit-dítě prochází trasu jen tím, že se drží nitě

„Den Země“ účast na setkání škol se zástupci Lesy č.r –  besedy, ukázka vycpaných zvířat,

Seznamování s ekologickým chováním (omezování jízdy autem, šetřit vodou, nepoužívat plasty-sáčky, láhve),  třídění odpadu

 

Květen – „ Zvířátka v lese“

Sestavování obrázku zvířete z kamínků

Hry:

„Hledej Kamínky“

„Oblázková štafeta“ předávání kamínků v řadě za sebou ve stoji rozkročmo nad hlavou, mezi nohama.

„Matematika v lese“ kartičky s lístky připnout na strom, děti běhají podle čísel vytyčenou trasu v co nejkratším čase.

„Dravci a myši“ kartičky si děti rozdají a lovec(dravec), který je chytí, tomu odevzdají obrázek. myší

 

Červen – Škola v přírodě

 

Příklady dalších edukačních aktivit:

Výlet „Dýňový svět“, statek u Pipků

„Voňavá paletka“ – sbírání drobných kvítků a nalepování na vystřižené paletky. Vytvoření „voňavé louky“

„Ekovláček“ – seznámení dětí s tím, jak třídíme odpad,  v rukavicích děti uklízejí v okolí MŠ

na zahradě, v lese a podle instrukcí třídí odpad do barevných vagonků.

„Co se změní?“- praktické pozorování a posuzování rozkladu přírodních a umělých materiálů

Péče o květiny ve třídě – zalévání, přesazování

 

 

 

 1. Podpora inkluze v MŠ Čtyřlístek

 

Projekt podpora inkluze v mateřské škole Čtyřlístek je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.

V MŠ pracuje dvojjazyčný asistent, který zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodinou, pomáhá v překonávání bariér vyplývajících z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Poskytuje přímou nepedagogickou podporu v předškolním vzdělávání dětem s odlišným mateřským jazykem, poskytuje podporu pedagogovi při organizaci výuky pro celý kolektiv a také tehdy, kdy cizí jazyk může být bariérou v domluvě. Pomáhá dětem při nácviku sebeobsluhy, zajištění stravování (komunikace s jídelnou), při manipulaci s pomůckami, při motivaci ke vzdělávání. Poskytuje podporu pedagogovi při organizační a administrativní činnosti.

MŠ Čtyřlístek plánuje komunitní setkávání rodičů a dětí při kulturních akcích uspořádaných mateřskou školou – třídní schůzky s paní učitelkou ze základní školy: „Jak se připravit na vstup do ZŠ?“, sportovní dopoledne pro rodiče a děti, Dýňování, Besídka v domově seniorů, Čarodějnice na školní zahradě, Pasování na školáky.

Mezi další aktivity k podpoře inkluzívního vzdělávání patří tzv. mezinárodní dny. V rámci ukrajinského, norského, řeckého, francouzského dne  uspořádáme ve školce výstavku, paní kuchařky připraví ochutnávku specialit národních kuchyní, paní učitelky  seznámí děti  se způsobem života v jiných zemích a proběhne beseda s členy těchto národů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se