Omlouváme se, ale stránka nemůže být zobrazena. Váš internetový prohlížeč je zastaralý, aktualizujte jej, prosím, nebo si vyberte jiný například z tohoto seznamu: http://ie.visecta.com/

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola Čtyřlístek, Za poštovskou zahradou 588, Praha-Běchovice, příspěvková organizace v zastoupení ředitelky školy po dohodě se zřizovatelem MČ Praha-Běchovice a v souladu s odst. 2, §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ustanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Místo pro podávání žádostí

Ředitelna v budově MŠ Čtyřlístek , Za poštovskou zahradou 588, Praha-Běchovice

Termíny pro vydávání žádostí a souvisejících tiskopisů

 • 2.5. 2017 od 9.30 do 16.00 hodin (pauza na oběd 12-13)
 • 3. 5.2017 od 13.00 do 15 hodin

Registrační číslo bude vydáno již v tomto termínu

Termín pro odevzdání vyplněných žádostí

 • 15.5.2017 od 10.00 do 16hodin, dále průběžně po dohodě ( mail, telefon), nejdéle do 22.5. 2017
 • Termínem odevzdání žádostí začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí ve správním řízení podle předem stanovených kritérií pro přednostní umístění v případě poptávky převyšující kapacitní možnosti MŠ. Po naplnění těchto kritérií ředitelka vydává rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy.

Termín pro vydání rozhodnutí (přijaté děti vyvěšením registračních čísel)

 • 31.5.2017 (písemná forma rozhodnutí v případě potřeby k převzetí od 10- 16 hodin)

Osoby odpovědné za příjem vrácených žádostí

 • Eva Mašitová – ředitelka školy
 • Pavla Mrzenová  – zástupkyně ředitelky školy

Budeme požadovat předložení těchto dokladů:

 • Občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
 • Povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

Hlavní kritéria pro přijetí:

Děti předškolního věku v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky ( 34, Z 561 2004 Sb. školský zákon ) 10b
Bydliště v Praze – Běchovicích (trvalé) 5b
Děti po dovršení 4 let věku k 31.8.2017 4b
Děti po dovršení 3 let věku  k 31.8.2017 3b
Děti po dovršení 3 let od 1.9.2017 do  31.12.2017   2b


Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle 34 , odst. 1 školského zákona zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 • Věk: od počátku školního roku , který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
 • 34 , odst. 1 školského zákona
 • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ( § 179 odst. 3 ), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • Očkování dítěte (rozlišení dětí plnících a neplnících povinnost předškolního vzdělávání) novela zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Do mateřské školy bude přijato dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním. Výjimku mají děti s povinným předškolním vzděláváním.

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU a děti , které nejsou občany EU a mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

Den otevřených dveří v mateřské škole Čtyřlístek

Adresa: Praha-Běchovice, Za poštovskou zahradou 588

Dne 19.4.2017 od 13 do 16 hodin ve třídě Kuřátka

Rodiče budou mít  možnost prohlédnout si prostředí školky, seznámit se s programem výchovné práce a děti si mohou ve třídě pohrát.

Bc. Eva Mašitová

ředitelka mateřské školy Čtyřlístek

Pohání nás redakční systém wordpress | © visecta.com|Red Tie'010 | Přihlásit se